Regulamin

REGULAMIN PRZEWOZU OSÓB I BAGAŻU PODRĘCZNEGO W KOMUNIKACJI REGIONALNEJ I MIĘDZYMIASTOWEJ WYKONYWANEJ PRZEZ KOLIBER BUS

PRZEPISY OGÓLNE

 1. Regulamin regularnego przewozu osób i bagażu ręcznego pojazdami transportu zbiorowego obowiązuje w autobusach firmy Koliber
 2. Przez „przewoźnika” rozumieć należy Firmę Koliber. wykonującą regularne przewozy osób w międzymiastowej komunikacji autobusowej.
 3. Prze„pojazd” rozumieć należ autobusy przewoźnika przeznaczone do przewozu osób i bagażu ręcznego w regularnej komunikacji publicznej, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami o ruchu drogowym.

OBOWIĄZKI PRZEWOŹNIKA

 1. Przewoźnik jest obowiązany do zapewnienia pasażerom odpowiednich warunków bezpieczeństwa i higieny oraz do należytej obsługi przewozu.
 2. Pasażerowie korzystający z przewozów pojazdami, a także obsługa pojazdów, personel nadzoru i kontrolerzy biletów, obowiązani są do przestrzegania Regulaminu.
 3. Przewoźnik obowiązany jest umieścić w pojeździe w widocznym miejscu cechy identyfikujące obsługę pojazdu
 4. Przewoźnik poprzez obsługę pojazdu i personel nadzoru ruchu zapewnia pasażerom bezpośrednią informację dotyczącą czasu odjazdu z przystanku początkowego, trasy i kierunku jazdy, wysokości opłat za przejazd itp.
 5. W każdym pojeździe powinna znajdować się dokładna informacja, gdzie i do kogo pasażerowie mogą kierować skargi i wnioski dotyczące jakości świadczonych usług przewozowych.
 6. Przewoźnik nie odpowiada za powstałe szkody wskutek przerw w ruchu lub zmian trasy pojazdu, o ile spowodowane są siłą wyższą, niezawinionymi przyczynami o charakterze techniczno – eksploatacyjnym, zarządzeniem organów ruchu drogowego lub innych właściwych organów.
 7. W razie awarii lub uszkodzenia pojazdu w czasie jazdy, pasażerowi posiadającemu ważny bilet, przysługuje prawo kontynuowania podróży na podstawie posiadanego biletu, następnym pojazdem tej samej linii lub innej linii przebiegającej tą samą trasą albo pojazdem zastępczym podstawionym przez przewoźnika.
 8. Podczas jazdy zabronione jest prowadzenie rozmów i spożywanie posiłków przez kierującego pojazdem.

TRYB POSTĘPOWANIA Z RZECZAMI ZNALEZIONYMI

 1. Znalazca rzeczy zgubionej lub porzuconej w pojeździe, powinien przekazać tą rzecz obsłudze pojazdu.
 2. Znalazcy przysługuje prawo sprawdzenia, czy wydana przez niego rzecz, została przez obsługę pojazdu przekazana do miejsca przechowywania rzeczy znalezionych.
 3. Szczegółowe zasady postępowania z rzeczami znalezionymi lub porzuconymi w pojazdach, regulują odrębne przepisy.

ZASADY KORZYSTANIA Z PRZEWOZÓW

 1. Wsiadanie do pojazdu i wysiadanie z niego dozwolone jest tylko na wyznaczonych do tego celu przystankach i po całkowitym zatrzymaniu się pojazdu.
 2. Wsiadanie do pojazdu na przystankach krańcowych dozwolone jest dopiero po zakończeniu czynności związanych ze sprawdzeniem stanu technicznego pojazdu oraz ze zmianą kierunku jazdy.
 3. Obsługa pojazdu po zakończeniu czynności, o których mowa w ust. 2, obowiązana jest niezwłocznie podjechać pojazdem na przystanek dla wsiadających (nie dotyczy pojazdów uszkodzonych oraz pojazdów, których obsługa ma wyznaczoną przerwę na posiłek), w celu umożliwienia osobom oczekującym na przystanku zajęcie miejsca w pojeździe.
 4. W pojazdach wyposażonych w automatyczne urządzenia do zamykania drzwi, zabronione jest ruszanie pojazdem z przystanku przed ich zamknięciem.
 5. Pasażer zamierzający wysiąść na przystanku oznaczonym „na żądanie” obowiązany jest wcześniej uprzedzić o tym obsługę pojazdu, osoba zamierzająca wsiąść na takim przystanku daje wyraźny znak podniesioną ręką.
 6. Pasażerowie zajmujący miejsca stojące, powinni w czasie jazdy trzymać się przeznaczonych do tego uchwytów lub poręczy.
 7. Pasażerowie, którzy zajmują miejsca przeznaczone dla inwalidy lub osoby z dzieckiem na ręku, obowiązani są do zwolnienia tych miejsc w razie zgłoszenia chęci ich zajęcia przez osoby, dla których miejsca te są przeznaczone.
 8. Pasażerowie nie mogą zajmować miejsca w pobliżu kierującego pojazdem w sposób ograniczający jego pole widzenia, ani zachowywać się w sposób utrudniający kierującemu prowadzenie pojazdu.
 9. Obsługa pojazdu może odmówić przewozu osób:
  – zagrażających bezpieczeństwu lub porządkowi w pojeździe, uciążliwych dla innych pasażerów, odmawiających uregulowanie opłaty za przejazd.
 10. Zabronione jest i traktowane jako zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku w pojeździe:
  – nieuzasadnione dawanie sygnału odjazdu lub zatrzymania pojazdu,
  – zanieczyszczanie i zaśmiecanie pojazdu lub niszczenie jego urządzeń i wyposażenia,
  – wychylanie się z pojazdu i opieranie się o drzwi podczas jazdy
  – spożywanie artykułów żywnościowych mogących wyrządzić szkodę innym pasażerom lub zanieczyścić wnętrze pojazdu,
  – granie na instrumentach muzycznych, korzystanie z urządzeń radiofonicznych lub zakłócanie w inny sposób spokoju w pojeździe,
  – wyrzucanie jakichkolwiek przedmiotów z pojazdu w czasie jazdy lub postoju,
  – wchodzenie do pojazdu w łyżwo-rolkach, wrotkach lub w podobnym sprzęcie,
  – wykonywanie czynności, które mogą narazić współpasażerów na szkody, obrażenia lub niewygodę,
  – wykonywanie innych czynności niedozwolonych w miejscach publicznych.
 11. Osoby, które pomimo odmowy przewozu wynikającego z ust. 10, pozostają w pojeździe, obowiązane są go opuścić na wezwanie obsługi pojazdu, służb nadzoru lub innych upoważnionych do tego osób. W przypadku, gdy będzie to miało wpływ na nie wykonanie lub opóźnienie kursu, pasażer zostanie obciążony dodatkowymi kosztami, a w żadnym wypadku nie przysługuje mu zwrot wartości zakupionego biletu
 12. W razie wprowadzenia przez przewoźnika specjalnie oznakowanych pojazdów do przewozu określonych grup pasażerów, osoby nie należące do przewozu określonych grup pasażerów nie mogą być tym pojazdem przewożone.
 13. Pasażer ponosi wobec przewoźnika odpowiedzialność finansową, za szkody powstałe wskutek uszkodzenia lub zniszczenia z jego winy pojazdu lub innych urządzeń komunikacyjnych.
 14. W pojazdach obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu.

OPŁATY ZA PRZEJAZD

 1. Umowę przewozu zawiera się przez zakupienie biletu.
 2. Pasażerowie obowiązani są do regulowania należności za przejazd, zgodnie z obowiązującym cennikiem opłat przewoźnika.
 3. Wysokość opłaty za przejazd oraz zakres ulg i zwolnień z opłat, określa cennik opłat wywieszony w punktach odprawy pasażerów.
 4. Na podstawie art. 1b ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu drogowego Dz. U. z 2002 r. nr 175, poz. 1440 wprowadza się na określonych liniach ulgi handlowe. Ulg handlowych nie ujmuje się. w zestawieniu sporządzonym dla celów otrzymania dopłaty z tytułu honorowania uprawnień do ulg ustawowych.
 5. Uprawnień do ulg w przejazdach jednorazowych o charakterze komercyjnym nie mają pasażerowie, którym przysługują ulgi ustawowe, przy czym mają oni prawo wyboru rodzaju ulgi.
 6. Pasażerowie regulujący opłaty za przejazd biletami jednorazowymi, zobowiązani są zakupić bilet w wyznaczonych przez Firmę Koliber punktach sprzedaży biletów lub u kierowcy (bezpośrednio po wejściu do pojazdu) i zachować bilet do kontroli, aż do momentu opuszczenia pojazdu.
 7. Pasażerowi nie wolno odstępować zakupionego biletu innej osobie.
 8. Bilet zniszczony jest nieważny o ile jego stan uniemożliwia odczytanie podstawowych danych zawartych na bilecie.
 9. Nie pobiera się opłaty manipulacyjnej za sprzedaż biletów w autobusie.
 10. Prawo do nabywania biletów miesięcznych posiadają osoby wymienione jako uprawnione do ulg ustawowych wprowadzonych ustawą powołaną w ust. 4
 11. Bilet miesięczny uprawnia do nieograniczonej ilości przejazdów na określonej linii Przewoźnika
 12. Sprzedaży biletów miesięcznych dokonują punkty wyznaczone przez Przewoźnika.
 13. Bilet miesięczny ważny jest z dokumentem tożsamości.
 14. Bilet miesięczny z jakimikolwiek poprawkami traktowany jest jako nieważny.
 15. Za nieważny traktowany jest również bilet miesięczny zniszczony w takim stopniu, że nie jest możliwe odczytanie podstawowych danych zawartych na bilecie.
 16. Posiadający bilety miesięczne i okresowe na oznaczone linie, mogą korzystać z innych linii, na odcinkach pokrywających się z linią oznaczoną na bilecie.
 17. Bilet miesięczny i okresowy nie uprawnia do przewozu bagażu. Za bagaż należy uiścić odrębną opłatę biletem jednorazowym według cennika opłat.

PRZEWÓZ BAGAŻU I ZWIERZĄT

 1. Pasażerowie mogą przewozić bagaż ręczny, o ile istnieje możliwość takiego umieszczania go w pojeździe, że nie utrudnia przejścia i nie naraża na zniszczenie odzieży innych pasażerów, nie zasłania widoczności kierującemu pojazdem, ani w inny sposób nie zagraża bezpieczeństwu ruchu.
 2. Pasażerowie mogą również przewozić małe zwierzęta domowe, o ile nie są one uciążliwe dla innych pasażerów i są zabezpieczone przed ucieczką lub wyrządzeniem szkody pasażerom.
 3. Przewóz dużego psa może odbywać się wyłącznie pod opieką dorosłego pasażera oraz pod warunkiem, że pies jest trzymany na smyczy i ma założony kaganiec.
 4. Za każdą sztukę rzeczy przewożonych wewnątrz autobusu, a nie rozmieszczonych w sposób określony w pkt. 1 oraz rzeczy umieszczonych podczas przewozu w schowku bagażowym autobusu, pobiera się opłatę, której wysokość podaje taryfa stosowana przez przewoźnika.
 5. W czasie przewozu wózka wraz z dzieckiem, dziecko musi być z niego wyjęte.
 6. Nadzór nad przewożonym bagażem ręcznym i zwierzętami sprawuje pasażer, do którego bagaż lub zwierzę należy.
 7. Bagażu i zwierząt nie wolno umieszczać na miejscach przeznaczonych do siedzenia.
 8. W pojeździe nie wolno przewozić:
  – Przedmiotów, które mogą wyrządzić szkodę innym pasażerom, przez zanieczyszczenie lub uszkodzenie ciała, odzieży, albo które mogą uszkodzić lub zanieczyścić pojazd (np. ostrych narzędzi, jak piły, biała broń lub kosy, otwartych pojemników ze smarami, farbami itp.
  – Przedmiotów cuchnących, łatwopalnych, o właściwościach wybuchowych, żrących, radioaktywnych, trujących oraz innych materiałów niebezpiecznych,
  – Przedmiotów wywołujących uczucie odrazy,
  – Nabitej broni, za wyjątkiem osób pełniących służbę publiczną lub wojskową w czasie przejazdu służbowego. Nabita broń w tym przypadku musi być odpowiednio zabezpieczona.
 9. Jeśli istnieje uzasadnione podejrzenie, że pasażer przewozi mimo zakazu przedmioty określone w pkt. 8, obsługa pojazdu obowiązana jest odmówić przewozu takich osób i przedmiotów.

KONTROLA I OPŁATY DODATKOWE

 1. Osobami uprawnionymi do kontroli biletów, są osoby upoważnione do tego przez Przewoźnika, posiadające zamieszczony w widocznym miejscu identyfikator z numerem służbowym i zdjęciem, właściciel, oraz kierujący pojazdem.
 2. W czasie korzystania ze środków komunikacji zbiorowej organizowanej przez Przewoźnika, pasażerowie zobowiązani są do posiadania i okazania w trakcie kontroli ważnego biletu, zgodnego z obowiązującym aktualnie cennikiem opłat.
 3. W razie korzystania z przejazdu ulgowego lub bezpłatnego, pasażerowie zobowiązani są do posiadania i okazywania na wezwanie kontrolera, dokumentu uprawniającego do takiego przejazdu.
 4. Kontrolerzy uprawnieni są również do sprawdzenia, czy pasażerowie przewożą bagaż lub zwierzęta na podstawie ważnego biletu.
 5. Pasażer, który:
  – nie okazał ważnego biletu potwierdzającego uiszczenie należności za przejazd, przewóz bagażu lub zwierząt,
  – nie okazał dokumentu uprawniającego do przejazdu na podstawie biletu ulgowego lub przejazdu bezpłatnego,
  – zobowiązany jest do uiszczenia opłaty przewozowej zgodnie z obowiązującym cennikiem opłat oraz opłaty dodatkowej, z uwzględnieniem pkt.12 i 13.
 6. Wysokość opłaty dodatkowej ustalona jest w następujący sposób:
  – za przejazd bez ważnego biletu jako 50 – krotność ceny najtańszego biletu jednorazowego normalnego, obowiązującego aktualnie w Cenniku Opłat,
  – za naruszenie przepisów o zabieraniu do środka transportowego zwierząt i rzeczy,
  – za zabieranie ze sobą do środka transportowego zwierząt i rzeczy, za przewóz których przewiduje się opłaty, bez uiszczenia tych opłat,
  – za zabieranie ze sobą do środka transportowego rzeczy wyłączonych z przewozu albo rzeczy dopuszczonych do przewozu na warunkach szczególnych – bez zachowania tych warunków – jako 20 krotność ceny najtańszego biletu jednorazowego normalnego obowiązującego aktualnie w cenniku opłat,
  – w przypadku uiszczenia opłaty przewozowej oraz opłaty dodatkowej do rąk kontrolera lub w ciągu 7 dni roboczych od dnia, w którym wystawiono dokument zobowiązujący do zapłaty tych opłat, wysokość opłaty dodatkowej można obniżyć się o 30 %,
  – za zaśmiecenie lub zanieczyszczenie pojazdu, spowodowanie zatrzymania lub zmiany trasy pojazdu bez uzasadnionej przyczyny – podróżny obowiązany jest uiścić opłatę dodatkową ustaloną jako 150 – krotność ceny najtańszego biletu jednorazowego normalnego, obowiązującego aktualnie w cenniku opłat.
  – W przypadku odmowy uiszczenia opłaty dodatkowej, kontroler ma prawo zażądać okazania dokumentu umożliwiającego stwierdzenie jego tożsamości.
  – Spisywanie danych osobowych pasażera powinno odbywać się wyłącznie w pojeździe.
  – Podczas dokonywania przez kontrolera czynności związanych z wypisywaniem protokołu z kontroli biletów, pasażer obowiązany jest oczekiwać w pojeździe do czasu zakończenia tych czynności.
  – W przypadku niemożności ustalenia tożsamości pasażera, kontroler ma prawo zwrócić się do funkcjonariusza policji lub innych organów porządkowych, które mają zgodnie z obowiązującymi przepisami uprawnienia do ustalenia tożsamości osób, o podjęcie czynności zmierzających do ustalenia tożsamości podróżnego.
 7. Bilety i legitymacje, co do których istnieje podejrzenie, że są przerabiane lub podrabiane, kontroler ma prawo zatrzymać za pokwitowaniem dokonanym na druku opłaty dodatkowej, sporządzając notatkę z tej czynności, którą niezwłocznie przekazuje Przewoźnikowi.
 8. Nabywca biletu miesięcznego, który w trakcie kontroli nie posiadał biletu i otrzymał zawiadomienie o nałożeniu opłaty przewozowej i opłaty dodatkowej, może anulować powyższe opłaty, o ile w ciągu 3 dni roboczych od dnia, w którym wystawiono dokument zobowiązujący do zapłaty tych opłat, okaże w Firmie Koliber. lub innej jednostce kontrolującej wskazanej w protokole kontroli, właściwy bilet Miesięczny zakupiony przed dniem kontroli.
 9. Osoba, korzystająca z przejazdu bezpłatnego lub ulgowego, która w trakcie kontroli nie posiadała dokumentu uprawniającego do takiego przejazdu i otrzymała zawiadomienie o nałożeniu opłaty przewozowej i opłaty dodatkowej, może anulować powyższe opłaty, o ile w ciągu 3 dni roboczych od dnia, w którym wystawiono dokument zobowiązujący do zapłaty tych opłat, okaże w Firmie Koliber. kontrolującej wskazanej w protokole kontroli, właściwy dokument potwierdzający uprawnienie.